Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne


§ 1


1. Regulamin określa zasady przyznawania Certyfikatu „Pracodawca bez Granic” oraz korzystania ze Znaku „Pracodawca bez Granic” dla podmiotów gospodarczych zatrudniających obcokrajowców.
2. Celem przyznania Certyfikatu „Pracodawca bez Granic” jest promowanie postaw pracodawców w zakresie zatrudnienia obcokrajowców – w pierwszej edycji uchodźczyń z Ukrainy, które przełamują bariery i stereotypy oraz mogą stać się wzorem postępowania dla innych podmiotów gospodarczych
3. Znak Certyfikatu „Pracodawca bez Granic” stanowi prawnie chronioną własność grupy VIPoL., nie może być wydawany, wykorzystywane ani rozpowszechniany bez zgody VIPoL Group.

 

§ 2


1. Certyfikat w postaci e-Medalu wydawany jest nieodpłatnie przez Komisję Projektu „Pracodawca bez Granic” składającej się z osób będących przedstawicielami Podmiotów zatrudniających obcokrajowców.
2. Certyfikat wydawany jest na okres 1 roku kalendarzowego. Z początkiem Nowego Roku kalendarzowego należy zgłosić się do organizatora projektu w celu przedłużenia certyfikacji na okres kolejnego roku, wraz z informacją, ilu obcokrajowców zatrudnia certyfikowany podmiot.
Tryb certyfikacji

 

§ 3


1. W celu uzyskania Certyfikatu „Pracodawca bez Granic” należy wysłać zgłoszenie do Komisji Projektu.
2. Zgłoszenia Podmiotu do certyfikacji może dokonać:
a. Kandydata do Projektu może zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna oraz organizacja posiadająca osobowość prawną,
b. Każdy Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę Kandydatów, przy czym każde zgłoszenie musi zostać nadesłane odrębnie.
3. Zgłoszenia do certyfikacji należy dokonywać na właściwym formularzu umieszczonym na portalu internetowym Pracodawca bez Granic
4. Każde zgłoszenie musi zawierać:
a. dane Kandydata: nazwa, adres oraz telefon kontaktowy;
b. dane Zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwę oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej reprezentującej Zgłaszającego, adres oraz telefon kontaktowy;
c. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego (dotyczy osób fizycznych) według załączonego formularza;
d. opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie, w szczególności charakterystyki podmiotu oraz działalności;
e. rekomendacje kandydatury od osób fizycznych lub prawnych;
f. adres www
g. Kandydat powinien dostarczyć krótki opis stanowiska pracy obcokrajowca
h. Kandydat powinien dostarczyć logo firmy- opis i logo wraz z odnośnikiem do ich strony www trafi na stronę www.pracaodawcabezgranic.pl i do social mediów FB Linkedin, Instagram.
i. zgodę osób reprezentujących Kandydata na: udział w projekcie, przetwarzanie danych osobowych Kandydata w celu udziału w projekcie, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach związanych z realizacją Projektu.
5. Pozytywny wynik oceny formalnej zgłoszenia skutkuje przyjęciem zgłoszenia do certyfikacji.
6. Komisja Projektu „Pracodawca bez Granic” decyduje o przyznaniu Certyfikatu na podstawie oceny dokumentacji.
7. Komisja Projektu może w przypadku wątpliwości zasięgnąć opinii dodatkowych niezależnych ekspertów w celu merytorycznych konsultacji.